Türk Tarihi kronolojisi - Savaşlar Antlaşmalar  375 Kavimler Göçü
  639 Kürşad Ayaklanması
  720 Şantan Savaşı
  751 Talas Savaşı
1038 Nesa ve Serahs Savaşları
1040 Dandanakan Savaşı
1048 Pasinler Savaşı
1055 Bağdat Seferi
1071 Malazgirt Savaşı
1096 I.Haçlı Seferi
1145 II. Haçlı Seferi
1141 Katvan Savaşı
1176 Miryakefalon Savaşı
1187 Hıttin Savaşı
1189 III.Haçlı Seferi
1204 IV.Haçlı Seferi
1218 Otrar Faciası
1230 Yassıçimen Savaşı
1240 Baba İshak(Babailer) İsyanı

1243 Kösedağ Savaşı
1260 Ayn Calud Savaşı
1302 Koyunhisar (Baphaeon) Savaşı
1326 Bursanın Fethi
1329 Maltepe (Palekanon) Savaşı
1331 İznik'in Fethi
1337 İzmit'in Fethi
1352 Dimetoka Meydan Muharebesi
1362 Edirne'nin Fethi
1363 Sazlıdere Savaşı
1364 Sırpsındığı Savaşı
1371 Çirmen Savaşı
1389 I.Kosova Savaşı
1396 Niğbolu Savaşı
1402 Ankara Savaşı
1416 Venediklilerle ilk deniz savaşı
1419 Şeyh Bedrettin İsyanı
1421 Düzmece Mustafa Olayı
1430 Osmanlı-Venedik Savaşının sonu
1444 Varna Savaşı, Edirne-Segedin Antlaşması 
1448 II.Kosova Savaşı
1453 İstanbulun Fethi (29 Mayıs)
1461 Trabzon'un Fethi
1463 Osmanlı-Venedik Savaşının başlaması
1473 Otlukbeli Savaşı
1479 Venediklilerle Barışı
1478 Kırım'ın Fethi
1482 Cem Sultan meselesi
1514 Çaldıran Savaşı
1515 Turnadağ Savaşı
1516 Mercidabık Savaşı
1517 Ridaniye Savaşı
1518 Bozoklu Celal Ayaklanması
1525 Pavia Savaşı
1526 Mohac Meydan Muharebesi
1529 I.Viyana Kuşatması
1533 Cezayir'in Osmanlı'ya katılması, İstanbul Antlaşması
1534 Irakeyn Seferleri ve Bağdatın Fethi
1538 Preveze Deniz Zaferi
1555 Amasya Antlaşması
1566 Zigetvar Seferi
1571 Kıbrıs'ın Fethi, İnebahtı Deniz Savaşı
1575 Osmanlı-Lehistan Savaşı
1576 Vadius Seyl Savaşı 
1577 Osmanlı-İran Savaşlarının başlaması
1590 Ferhat Paşa (İstanbul) Antlaşması
1593 Osmanlı-Avusturya Savaşlarının başlaması
1596 Eğri Kalesinin Fethi, Hoçova Savaşı, Kanije'nin Fethi
1606 Zitvatoruk Antlaşması
1611 Nasuh Paşa Antlaşması
1618 Serav Antlaşması
1621 Hotin Antlaşması
1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması
1664 Vasvar Antlaşması
1672 Bucaş Antlaşması
1669 Girit'in Fethi
1681 Bahçesaray(Çehrin) Antlaşması
1683 II. Viyana Kuşatması
1691 Salankamen Savaşı
1696 Rusların Azak Kalesini Almaları
1699 Karlofça Antlaşması
1700 İstanbul Antlaşması
1716 Osmanlı-Avusturya Savaşı
1718 Pasarofça Antlaşması
1736 Osmanlı-Rus, Osmanlı-Avusturya Savaşlarının Başlaması
1739 Belgrad Antlaşması
1768 Osmanlı-Rus Savaşının Başlaması
1774 Küçük Kaynarca Antlaşması
1787 Osmanlı-Rus, Osmanlı-Avusturya Savaşlarının Başlaması
1791 Ziştovi Antlaşması
1792 Yaş Antlaşması
1806 Osmanlı-Rus Savaşı
1808 Sened-i İttifak
1812 Bükreş Antlaşması
1826 Vakayı vakvakiye (Çınar Olayı)
1827 Navarin Olayı
1829 Edirne Antlaşması
1831 Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı
1833 Hünkar İskelesi Antlaşması, Kütahya Antlaşması
1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması
1839 Nizip Savaşı, Tanzimat Dönemi başlangıcı
1840 Londra Konferansı
1841 Londra Antlaşması
1853 Osmanlı-Rus Savaşı, Kırım Savaşı
1856 Paris Konferansı, Islahat Fermanı
1876 İstanbul(Tersane) Konferansı, I.Meşrutiyet Dönemi başlangıcı
1877 Osmanlı-Rus Savaşı(93 harbi)
1878 Ayastefanos(Yeşilköy) ve Berlin Antlaşması, Halepa Fermanı, İstibdat Dönemi
1897 Dömeke Meydan Muharebesi
1908 II.Meşrutiyet İlanı
1909 31 Mart Olayı(13 Nİsan)
1911 Trablusgarp Savaşı
1912 Uşi Antlaşması, Balkan Savaşlarının(I.Balkan) Başlaması
1913 II.Balkan Savaşı, Londra Antlaşması, Bükreş Antlaşması, İstanbul Antlaşması, Atina Antlaşması, İstanbul Antlaşması, Babı Ali Baskını
1914 Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması
1915 Çanakkale Cephesi'nin açılması, Çanakkale Deniz Zaferi, Anafartalar Savaşı
1917  Rusya'da Bolşevik ihtilali çıkması, Brest-Litowsk Antlaşması, ABD'nin savaşa girmesi
1918 Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri
1919 Paris Barış Konferansı, İzmir'in işgali, M.Kemal'in Samsun'a çıkışı, Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Amasya Görüşmeleri
1920 Sevr Antlaşması, Milletler Cemiyetinin kurulması, Son Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması,, Büyük Millet Meclisinin açılması, I.TBMM Dönemi, Bilecik Görüşmeleri, Gümrü Antlaşması, Batum Antlaşması, Gediz Muharebesi
1921 Sakarya Meydan Muharbesi, Moskova Antlaşması, Ankara Antlaşması, I.İnönü Muharebesi, Londra Konferansı, Türk-Afgan Dostluk antlaşması, İstiklal marşının kabulü, Moskova dotluk ve kardeşlik antlaşması, II.İnönü Muharebesi, Aslıhanlar – Dumlupınar Taarruz Girişimleri, Eskişehir - Kütahya Muharebeleri,Sakarya Meydan Muharebesi, Kars Antlaşması, Ankara Antlaşması
1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz(Başkomutanlık meydan muharaebesi), Mudanya Ateşkes Antlaşması (Mütarekesi), Lozan Barış Görüşmeleri (Konferansı), Saltanatın kaldırılması
1923 Lozan Barış Antlaşması, II.TBMM'nin açılması, Cumhuriyetin ilanı, Halk Fırkası, Ankara'nın başkent ilan edilmesi, İzmir İktisat Kongresi
1924 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Nasturi İsyanı, Halifeliğin kaldırılması, 1924 Anayasasının kabulu
1925 Şeyh Sait İsyanı
1926 Medeni Kanun'un kabulü, Bozkurt-Lotus Olayı
1928 Briand-Kellog Paktı
1929 Litvinov Protokolü
1932 Milletler Cemiyetine üye oluşumuz
1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası, Menemen Olayı, Ağrı İsyanları
1933 Bursa Olayı, Vagon-Lits olayı, Razgrad Olayı
1934 Balkan Antantı
1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Akdeniz Paktı
1937 Tunceli(Dersim) Olayları, Sadabad Paktı, Nyon Konferansı ve paktı
1939 Hatay(Sancak) sorununun çözülmesi
1943 I.Kahire Görüşmeleri, Adana Görüşmeleri
1945 Birleşmiş Milletleri(BM)
1947 Truman Doktrini
1948 Marshall Planı
1949 NATO(Kuzey Atlantik Paktı) 
1950 Adnan Menderes Dönemi başlangıcı
1954 Balkan Paktı (İttifakı)
1955 Bağdat Paktı(Cento)

uçan balon

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder